1pxProducenci
1px Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności sklepu www.e-kmtextile.pl

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności przedstawiono sposób przetwarzania informacji, za pomocą których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować daną osobę („Dane osobowe”).

I.INFORMACJE OGÓLNE

Kiedy niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie? Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy Danych osobowych przekazywanych przez Kupującego firmie KM Textile Krzysztof Rupiński lub pozyskiwanych z Danych osobowych w sposób określony poniżej.

Administrator danych.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

Administratorem danych jest KM Textile Krzysztof Rupiński, z siedzibą przy ul. Ignacego Daszyńskiego 28/30i, 06-100 Pułtusk, NIP: 568-104-17-40, REGON: 130231925 (dalej jako „Sprzedawca”). Jeśli niniejsza witryna internetowa zawiera formularz rejestracji, administratorem danych może być inny podmiot w zależności od faktycznej oferty lub faktycznego celu gromadzenia danych, jednak podmiot ten jest zawsze wskazany w oświadczeniu o ochronie prywatności danego formularza rejestracji. Kontakt z administratorem danych możliwy jest poprzez e-mail: ekmtextile@gmail.com

 

Co Sprzedawca robi z Danymi osobowymi Kupującego? Sprzedawca będzie przetwarzać Dane osobowe przekazane na podstawie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności wyłącznie w sposób w nim wskazany. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji II i III. Jeśli Dane osobowe Kupującego są przetwarzane na podstawie zezwolenia ustawowego, informacje na temat tego, jakie Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę i w jakich celach są one przez nią wykorzystywane, znajdują się w sekcji II. Jeśli wymagana jest zgoda na przetwarzanie Danych osobowych Kupującego, dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji III.

Czas trwania przetwarzania Danych osobowych. Jeśli Sprzedawca przetwarza lub korzysta z Danych osobowych Kupującego zgodnie z prawem (patrz sekcja II) lub na podstawie zgody Kupującego (patrz sekcja III), będzie przechowywać Dane osobowe Kupującego (i) wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów wskazanych poniżej lub (ii) do momentu, w którym Kupujący sprzeciwi się wykorzystywaniu jego Danych osobowych przez Sprzedawcę (jeśli Sprzedawca ma uzasadniony interes w korzystaniu z Danych osobowych Kupującego) lub (iii) do momentu wycofania przez Kupującego zgody (jeśli Kupujący wyraził zgodę na wykorzystywanie jego Danych osobowych przez Kupującego). Jeśli jednak Sprzedawca jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Danych osobowych Kupującego przez dłuższy okres lub jeśli Dane osobowe Kupującego są potrzebne Sprzedawcy do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, Sprzedawca zachowa Dane osobowe Kupującego do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów.

Dlaczego Kupujący jest zobowiązany przekazywać Dane osobowe? Zasadniczo udzielenie zgody i przekazanie jakichkolwiek Danych osobowych na podstawie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności jest całkowicie dobrowolne; niewyrażenie zgody lub nieprzekazanie Danych osobowych nie ma żadnego negatywnego wpływu na Kupującego. Jednak w niektórych okolicznościach Sprzedawca może nie być w stanie podjąć działań bez określonych Danych osobowych, na przykład jeśli takie Dane osobowe są wymagane do przetworzenia zamówień Kupującego lub do zapewnienia mu dostępu do oferty internetowej czy biuletynu. W takich sytuacjach Sprzedawca nie będzie niestety mógł spełnić żądania Kupującego bez odpowiednich Danych osobowych.

Gdzie Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane? Ilekroć Sprzedawca wykorzystuje lub przetwarza w inny sposób Dane osobowe Kupującego w celach określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, Sprzedawca wykorzystuje te dane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem Blue Media S.A. , dane osobowe Kupującego będą przetwarzane także przez BLUE MEDIA S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6:

-Kupujący może zapoznać się z zasadami tego przetwarzania po przekierowaniu na właściwą stronę internetową BLUE MEDIA S.A. w trakcie procedowania transakcji.

Sprzedawca będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.

W przypadku wyboru formy dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost  sp. z o.o. , dane osobowe Kupującego będą przetwarzane także przez  InPost sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków.

-Kupujący może zapoznać się z zasadami tego przetwarzania po przekierowaniu na właściwą stronę internetową InPost  sp. z o.o. w trakcie procedowania transakcji.

Prawa Podmiotów danych. Kupujący może w każdym momencie zażądać od Sprzedawcy przekazania informacji na temat jego Danych osobowych przez niego przetwarzanych oraz nakazać poprawienie lub usunięcie takich Danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że Sprzedawca może usunąć Dane osobowe Kupującego wyłącznie, jeśli nie jest zobowiązany do ich zachowania na mocy przepisów ustawowych lub obowiązującego uprawnienia. Należy zauważyć, że jeśli Kupujący zwróci się do Sprzedawcy z prośbą o usunięcie jego Danych osobowych, wówczas Kupujący nie będzie w stanie korzystać z oferty Sprzedawcy, która wymaga wykorzystywania przez Sprzedawcę Danych osobowych Kupującego.

Jeśli Sprzedawca korzysta z Danych osobowych Kupującego na podstawie jego zgody lub w celu realizowania zawartej z nim umowy, Kupujący może zażądać od niego kopii Danych osobowych przekazanych Sprzedawcy. W takiej sytuacji należy wysłać wiadomość na adres e-mail podany poniżej ze wskazaniem informacji lub czynności przetwarzania, których dotyczy żądanie i format, w jakim informacje te mają zostać przekazane, oraz czy Dane osobowe mają zostać przesłane do Kupującego czy innego odbiorcy. Sprzedawca dokładnie rozpatrzy przedstawione żądanie i omówi z Kupującym sposób, w jaki może ono zostać najlepiej spełnione.

Ponadto Kupujący może zażądać od Sprzedawcy ograniczenia jakiegokolwiek dalszego przetwarzania jego Danych osobowych w następujących sytuacjach: (i) jeśli Kupujący stwierdzi, że jego Dane osobowe znajdujące się w posiadaniu Sprzedawcy są nieprawidłowe (ale wyłącznie przez okres niezbędny do umożliwienia Sprzedawcy sprawdzenia określonych Danych osobowych pod kątem dokładności), (ii) nie istnieją żadne podstawy prawne uzasadniające przetwarzanie Danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę, a Kupujący żąda od Sprzedawcy ograniczenia jakiegokolwiek dalszego przetwarzania jego Danych osobowych, (iii) Sprzedawca nie potrzebuje już Danych osobowych Kupującego, jednak Kupujący żąda od Sprzedawcy  zachowania takich danych w celu dochodzenia lub egzekwowania tytułów prawnych lub podjęcia obrony przed roszczeniami osób trzecich lub (iv) jeśli Kupujący sprzeciwia się przetwarzaniu jego Danych osobowych przez Sprzedawcę (na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy określonego w sekcji II) przez okres niezbędny do sprawdzenia, czy Sprzedawca ma nadrzędny interes w przetwarzaniu Danych osobowych Kupującego lub jest do tego prawnie zobowiązany. Tego rodzaju żądania należy kierować na adres: ekmtextile@gmail.com

Prawo do wniesienia skargi. Jeśli zdaniem Kupującego Sprzedawca nie przetwarza jego Danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub przepisach dotyczących ochrony danych obowiązujących na terenie EOG, Kupujący może w każdym momencie wnieść skargę do urzędu ochrony danych właściwego dla kraju EOG, w którym Kupujący mieszka, lub urzędu ochrony danych właściwego dla kraju lub okręgu, w którym znajduje się siedziba Sprzedawcy.

Korzystanie z tej witryny internetowej przez dzieci. Witryna internetowa www.e-kmtextile.pl nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą rejestrować się w tej witrynie ani z niej korzystać.

Łącza do innych witryn internetowych. Ta witryna może zawierać łącza do nieznanych witryn (tj. witryn firm nienależących do Sprzedawcy). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności oraz za treści witryn nienależących do Sprzedawcy. W związku z tym zalecane jest uważne zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności takich nieznanych witryn.

II.WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCEGO PRZEZ SPRZEDAWCĘ W OPARCIU O PRZEPISY PRAWA

W poniższych przypadkach Sprzedawca może przetwarzać Dane osobowe Kupującego na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Dostarczanie żądanych towarów. W przypadku zamówienia od Sprzedawcy towarów Sprzedawca będzie korzystać z Danych osobowych wprowadzonych przez Kupującego podczas rozmów telefonicznych, w formularzu zamówienia lub rejestracji lub poprzez wiadomość e-mail (stanowiących zazwyczaj podzbiór następujących danych: imię i nazwisko, adres (e-mail), numer telefonu, nazwa i adres zamieszkania/siedziby, NIP, stanowisko i funkcja oraz, jeśli płatność będzie realizowana na rzecz Sprzedawcy dane rachunku bankowego) wyłącznie w celu przetworzenia zamówienia lub dostarczenia żądanych towarów. Może to obejmować podjęcie niezbędnych czynności przed zawarciem umowy, udzielenie odpowiedzi na powiązane zapytania Kupującego, przekazanie Kupującemu informacji dotyczących wysyłki i faktury lub innego rachunku oraz przetworzenie czy przekazanie opinii Kupującego. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności termin „towary” obejmuje oferty, konkursy, promocje, loterie, inne treści, biuletyny niepowiązane z marketingiem i inne zdarzenia Sprzedawcy lub jego kontrahentów (oraz dostęp do nich).

Odnośnie do rodzajów komunikacji powiązanej z marketingiem (tj. poczty tradycyjnej, elektronicznej i rozmów telefonicznych) Sprzedawca będzie (i) zapewniać takie informacje po udzieleniu zgody na ich otrzymywanie jedynie w przypadkach prawnie wymaganych oraz (ii) zapewniać Kupującemu możliwość rezygnacji, jeśli Kupujący nie chce otrzymywać od nas dalszych komunikatów powiązanych z marketingiem. Kupujący może z nich zrezygnować w dowolnym momencie, składając oświadczenie na adres: ekmtextile@gmail.com

Zapewnianie zgodności. Sprzedawca oraz oferowane przez niego towary podlegają przepisom eksportowym różnych krajów, w tym między innymi prawu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przypisami eksportowymi, sankcjami handlowymi i embargami nałożonymi przez te kraje konieczne jest, by Sprzedawca podjął kroki, aby zapobiec dostępowi do określonych produktów, technologii i usług Sprzedawcy przez podmioty, organizacje i strony wymienione na listach stron objętych sankcjami, które wydał rząd. Mogą one obejmować (i) automatyczne sprawdzenie wszelkich danych rejestracyjnych Kupującego wyszczególnionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz innych informacji przekazanych przez Kupującego na temat jego tożsamości ze stosownymi listami stron objętych sankcjami; (ii) regularne powtarzanie takich kontroli po każdorazowej aktualizacji listy stron objętych sankcjami lub aktualizacji danych przez Kupującego; (iii) blokowanie dostępu do usług i systemów Sprzedawcy, jeśli istnieje podejrzenie, że Kupujący figuruje na takiej liście; oraz (iv) kontakt z Kupującym w celu potwierdzenia jego tożsamości w przypadku podejrzenia, że Kupujący figuruje na takiej liście.

Uzasadniony interes Sprzedawcy. Każdy z przedstawionych poniżej przypadków użycia stanowi uzasadniony interes Sprzedawcy w przetwarzaniu Danych osobowych Kupującego lub ich wykorzystywaniu. Jeśli Kupujący nie zgadza się z tym podejściem, może sprzeciwić się przetwarzaniu lub wykorzystywaniu jego Danych osobowych przez Sprzedawcę, jak określono poniżej.

Kwestionariusze i ankiety. Sprzedawca może zaprosić Kupującego do wypełnienia kwestionariuszy i ankiet. Kwestionariusze i ankiety będą na ogół sporządzone w taki sposób, aby umożliwiały udzielenie odpowiedzi bez przekazywania jakichkolwiek Danych osobowych. Jeśli jednak Kupujący przekaże swoje Dane osobowe podczas wypełniania kwestionariusza czy ankiety, Sprzedawca może wykorzystywać takie Dane osobowe do doskonalenia swoich produktów i usług.

Tworzenie anonimizowanych zbiorów danych. Sprzedawca może anonimizować Dane osobowe przekazane zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności w celu tworzenia anonimizowanych zbiorów danych, które następnie będą używane do doskonalenia produktów i usług Sprzedawcy i jego podmiotów powiązanych.

Nagrywanie rozmów telefonicznych i czatów na potrzeby poprawy jakości. Sprzedawca może nagrywać rozmowy telefoniczne (po poinformowaniu o tym Kupującego podczas takiej rozmowy przed rozpoczęciem nagrywania) lub czaty w celu poprawy jakości usług Sprzedawcy.

Przekazywanie Kupującemu aktualnych informacji/zwracanie się z prośbą o przekazanie opinii. W ramach istniejących relacji handlowych między Kupującym, a Sprzedawcą może ona informować Kupującego, jeśli jest to dozwolone zgodnie z przepisami prawa miejscowego, o swoich produktach podobnych lub powiązanych z produktami, które zostały już zakupione przez Kupującego od Sprzedawcy. Ponadto Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym w celu wyrażenia przez niego opinii posprzedażowej.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu. Kupujący może sprzeciwić się wykorzystywaniu Sprzedawcę Danych osobowych w celach wskazanych powyżej w dowolnym momencie składając oświadczenie na adres: ekmtextile@gmail.com. W takiej sytuacji Sprzedawca przestanie wykorzystywać Dane osobowe Kupującego do wyżej wymienionych celów (czyli celów wynikających z uzasadnionego interesu wskazanego powyżej) i usunie je ze swoich systemów, o ile Sprzedawca nie jest uprawniony do wykorzystywania takich Danych osobowych do innego celu wskazanego w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub Sprzedawca nie określi ani nie przedstawi istotnego uzasadnionego interesu w dalszym przetwarzaniu Danych osobowych Kupującego.

III. JEŚLI SPRZEDAWCA WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE KUPUJĄCEGO NA PODSTAWIE JEGO ZGODY

W przypadkach wskazanych poniżej Sprzedawca będzie wykorzystywać Dane osobowe Kupującego w sposób określony poniżej po otrzymaniu od Kupującego uprzedniej zgody na określone operacje przetwarzania.

Najnowsze informacje na temat produktów Sprzedawcy. Z zastrzeżeniem odpowiedniego postanowienia i po uzyskaniu zgody Kupującego, Sprzedawca może wykorzystywać imię i nazwisko, adres email i adres korespondencyjny, numer telefonu, stanowisko Kupującego oraz podstawowe informacje na temat jego pracodawcy (nazwa, adres, NIP i branża) oraz profil interakcji utworzony na podstawie wcześniejszych interakcji ze Sprzedawcą (wcześniejsze zakupy lub wcześniejsze zapytania ofertowe) w celu przekazywania Kupującemu na bieżąco najnowszych informacji na temat produktów, ofert specjalnych i innych informacji na temat towarów Sprzedawcy (w tym biuletynów powiązanych z marketingiem) oraz wydarzeń Sprzedawcy.

Specjalne kategorie Danych osobowych. W związku ze zgłoszeniem udziału w zdarzeniu oraz zapewnieniem dostępu do niego Sprzedawca może poprosić Kupującego o przekazanie informacji na temat jego zdrowia w celu zidentyfikowania osób niepełnosprawnych lub ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, aby zapewnić im odpowiednią opiekę przez cały czas trwania zdarzenia. Jakiekolwiek wykorzystanie informacji jest uzależnione od zgody udzielonej przez Kupującego zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Należy pamiętać, że w przypadku nieprzekazania informacji o niepełnosprawności lub specjalnych wymaganiach dietetycznych Sprzedawca nie będzie w stanie przedsięwziąć odpowiednich środków ostrożności.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie Danych osobowych. Kupujący może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Danych osobowych składając na oświadczenie na adres: e-kmtextile@gmail.com. W przypadku takiego wycofania Sprzedawca nie będzie dłużej przetwarzać Danych osobowych będących przedmiotem takiej zgody, o ile takie przetwarzanie nie będzie wymagane zgodnie z przepisami prawa. Jeśli Sprzedawca jest zobowiązany do zachowania Danych osobowych Kupującego ze względów prawnych, takie Dane osobowe Kupującego będą podlegać ograniczeniom w zakresie dalszego przetwarzania i zostaną zachowane wyłącznie na okres wymagany przez przepisy prawa. Jakiekolwiek cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w przeszłości do czasu wycofania przez Kupującego jego zgody. Ponadto, jeśli skorzystanie z oferty Sprzedawcy wymaga od Kupującego udzielenia uprzedniej zgody, Sprzedawca nie będzie (już dłużej) w stanie przedstawiać oferty, realizować zamówienia czy organizować zdarzenia na rzecz Kupującego po jej cofnięciu.

1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl