1pxProducenci
1px Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego www.e-kmtextile.pl

 

§1

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym pod adresem www.e-kmtextile.pl (dalej jako „Sklep”).
 2. Właścicielem Sklepu (dalej jako „Sprzedawca”) jest:

 

Firma KM Textile Krzysztof Rupiński wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem NIP : 568-104-17-40


e-mail: ekmtextile@gmail.com

 

§2

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż odzieży używanej oraz odzieży typu outlet. Szczegółowy opis każdego towaru   znajduje się w zakładce Sklepu prezentującej dany towar.

 

§3

 1. Zamówienia przyjmowane są za pomocą strony internetowej, na której znajduje się Sklep, bądź wiadomości e-mail na wymieniony w §1 adres e-mail.
 2. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem urządzeń komputerowych, telefonów komórkowych i innych urządzeń wyposażonych w przeglądarkę internetową, mających dostęp do sieci internetowej. 
 3. Kupujący może złożyć zamówienie jako klient zarejestrowany (wypełniając uprzednio formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu i dokonując aktywacji konta) bądź jako klient niezarejestrowany (zakup bez dokonywania rejestracji).
 4. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych, nieaktualnych, błędnych, bądź w inny sposób wadliwych danych, włącznie z odpowiedzialnością odszkodowawczą.
 5. Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania danych do logowania w Sklepie i ponosi pełną odpowiedzialność za zamówienia oraz inne działania wykonane za pośrednictwem jego konta w Sklepie, jeżeli udostępnił te dane osobie trzeciej.
 6. Sprzedawca ma prawo do usunięcia albo zablokowania konta kupującego w Sklepie jeżeli kupujący narusza postanowienia Regulaminu lub w inny sposób narusza porządek prawny, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wobec Sprzedawcy albo dane konta kupującego w Sklepie budzą wątpliwości co do ich autentyczności.
 7. Sprzedawca ma prawo usuwać konta, które nie zostały aktywowane bądź nie logowano się na nie przez okres przekraczający jeden rok kalendarzowy.
 8. Kupujący składa zamówienie poprzez wskazanie:
  • zamawianych towarów i ich ilości,
  • formy płatności,
  • formy dostawy,
  • danych teleadresowych umożliwiających realizację zamówienia (w szczególności imię i nazwisko kupującego, adres dostawy, numer telefonu, adres skrzynki e-mail).
 9. Akceptację zamówienia przez Sprzedawcę, wskazaną w §4 ust. 2, należy traktować jako potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 10. W przypadku wyboru płatności przed dostawą towaru (płatność z góry) – kupujący otrzyma od Sprzedawcy termin, po którego upływie nieopłacone zamówienie zostanie anulowane, o czym Sprzedawca zawiadomi kupującego drogą elektroniczną (telefonicznie bądź poprzez wiadomość e-mail).
 11. Dowodem dokonania zakupu w Sklepie jest wystawiony przez Sprzedawcę paragon fiskalny bądź faktura VAT. W przypadku woli otrzymania faktury VAT, kupujący winien powiadomić o tym Sprzedawcę najpóźniej w trakcie składania zamówienia i wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (w szczególności numer NIP, nazwa i siedziba kupującego).
 12. Zamówienie może zostać anulowane na wniosek kupującego złożony poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany w §1 bez dodatkowych kosztów, dopóki nie zostało ono odebrane przez kupującego (w przypadku odbioru osobistego) bądź wydane podmiotowi świadczącemu usługę kurierską.

 

§4

 1. Ceny towarów oferowanych w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek do towarów i usług), wyrażonymi w złotych polskich.
 2. Cena towaru widoczna w zakładce prezentującej dany towar jest ceną wiążącą strony po zaakceptowaniu zamówienia przez Sprzedawcę drogą elektroniczną (telefonicznie bądź poprzez wiadomość e-mail).
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu były aktualne, niemniej w przypadku niedostępności zamówionego towaru, zmiany jego ceny, bądź ujawnienia błędów w danej ofercie – Sprzedawca niezwłocznie poinformuje kupującego drogą elektroniczną (telefonicznie bądź poprzez wiadomość e-mail) o niemożności zrealizowania danego zamówienia.
 4. Cena towaru widoczna w zakładce danego towaru nie uwzględnia kosztów wysyłki. Koszty wysyłki zostają określone po wybraniu przez kupującego formy wysyłki w trakcie składania zamówienia. Aktualnie dostępne formy wysyłki w Sklepie i ich koszty są widoczne w trakcie procesu składania zamówienia. Wola odbioru towarów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinna zostać zakomunikowana Sprzedawcy przed złożeniem zamówienia, aby mogła zostać rozpatrzona indywidualnie pod kątem możliwości realizacji oraz potencjalnych kosztów wysyłki.

 

 

                                                                                                           §5
 1. Zamówione w Sklepie towary wysyłane są do kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez kupującego z firm, których nazwy widoczne są w trakcie procesu składania zamówienia w Sklepie.
 2. Na realizację zamówienia składa się: oczekiwanie Sprzedawcy na płatność za zamówienie od kupującego (w przypadku płatności przed dostawą towaru), pakowanie przedmiotu zamówienia, oczekiwanie na odbiór przez kuriera, realizacja dostawy przez wybraną przez kupującego firmę kurierską.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby realizować zamówienie niezwłocznie – w ciągu 1 dnia roboczego – od dnia jego przyjęcia (zatwierdzenia w trybie z §4 ust. 2, a w przypadku płatności przed dostawą – po otrzymaniu płatności) do etapu przekazania przedmiotu zamówienia kurierowi. 
 4. W przypadku wyboru przez kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w odbiorze przedmiotu zamówienia przez firmę kurierską, a także za czas dostawy liczony od momentu wydania przedmiotu zamówienia kurierowi, który jest zależny od wybranej przez kupującego firmy kurierskiej. 
 6. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem opakowania oraz przedmiotu zamówienia w chwili jego odbioru od firmy kurierskiej.

§6

 1. Przewidziane formy płatności w Sklepie to:
 2. płatność z góry – przelewem tradycyjnym bądź poprzez Blue Media S.A.
 3. płatność przy odbiorze – w formie przewidzianej przez daną firmę kurierską bądź dostępną w danym punkcie odbioru. 
 4. Karty płatnicze: 
  1. Visa
  2. Visa Electron
  3. Mastercard
  4. MasterCard Electronic
  5. Maestro

 

    5.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
    6.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kującego. §7

W przypadku nieodebrania przesyłki z przedmiotem zamówienia, pod adresem wskazanym przez kupującego jako miejsce dostawy, kupujący ponosi koszty wysyłki i zwrotu nieodebranej przesyłki do Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi kosztów ponownego nadania przesyłki. W takim przypadku – po zawiadomieniu drogą elektroniczną (telefonicznie bądź poprzez wiadomość e-mail) przez Sprzedawcę – kupujący powinien niezwłocznie wskazać drogą elektroniczną (poprzez wiadomość e-mail) jaką formę odbioru bądź ponownej wysyłki wybiera oraz opłacić z góry (we wskazanym przez Sprzedawcę terminie) koszty ponownej wysyłki, a także pokryć koszt pierwotnej wysyłki i zwrotu nieodebranej przesyłki do Sprzedawcy (o ile nie zostały one opłacone wcześniej). W przypadku upływu wskazanego terminu Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni oraz do żądania od kupującego pokrycia poniesionych kosztów wysyłek.

 

§8

 1. Ze względu na rodzaj sprzedawanych towarów oraz dynamiczną zmianę stanów magazynowych, Sprzedawca nie przewiduje opcji wymiany towaru na inny rozmiar bądź model chyba, że istnieje taka możliwość, o czym Sprzedawca zawiadomi kupującego drogą elektroniczną (telefonicznie bądź poprzez wiadomość e-mail) po uprzednim skierowaniu do niego przez kupującego wniosku w wiadomości e-mail o wymianę towaru. Wymianie może podlegać jedynie towar w stanie niepogorszonym.
 2. Wymiana towaru na towar o wyższej cenie wiąże się z koniecznością dokonania dopłaty.
 3. Koszty wysyłek związane wymianą towaru na powyższych zasadach ponosi kupujący.

Sprzedawca nie udziela gwarancji na oferowany towar.

 

§9

 1. W przypadku wykrycia przez kupującego wady towaru, która nie została ujawniona w opisie towaru lub nie wynika z jego budowy, przeznaczenia albo normalnego zużycia, powinien on niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedawcy na adres e-mail wskazany w §1, w szczególności wskazać na numer zamówienia, przedstawić dowód zakupu lub jego zdjęcie albo skan, opisać wykrytą wadę i w miarę możliwości załączyć zdjęcia obrazujące wadę.
 2. Jeżeli towar został uszkodzony wskutek niewłaściwego rozpakowania przesyłki, np. przecięcia jej nożem albo niewłaściwego usunięcia metek, np. wyrwania ich z naruszeniem szwów albo jego stan wskazuje na użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem, nie podlega reklamacji.
 3. Koszty odesłania wadliwego towaru pokrywa kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek w ramach reklamacji, które zostały nadane za pobraniem (na koszt Sprzedawcy).
 4. Odsyłany towar powinien być czysty oraz zostać zapakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczne dostarczenie do Sprzedawcy. Uszkodzenia i zabrudzenia towaru z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, niebędące przedmiotem reklamacji, mogą stanowić podstawę do odmowy przyjęcia reklamacji.
 5. Sprzedawca ma prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania jednakże nie wcześniej niż po otrzymaniu reklamowanego towaru.
 6. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca oferuje kupującemu alternatywny towar wolny od wad albo towar uzgodniony z kupującym albo obniża cenę chyba, że z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, takich jak brak towaru na magazynie i niedostępność towaru u dostawców Sprzedawcy, nie może on zaoferować kupującemu alternatywnego towaru wolnego od wad.
 7. Koszty wysyłki towaru z ust. 6 pokrywa Sprzedawca.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§10

 1. Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą, zawartej za pośrednictwem Sklepu, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odbioru towaru.
 2. W celu skorzystania z prawa przewidzianego w ust. 1 kupujący powinien złożyć stosowne oświadczenie Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia przewidzianego w ust. 2 drogą elektroniczną (telefonicznie bądź poprzez wiadomość e-mail).
 4. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania towaru będącego przedmiotem oświadczenia z ust. 2 do Sprzedawcy. Koszty odesłania towaru pokrywa kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek w ramach realizacji prawa przewidzianego w ust. 1, które zostały nadane za pobraniem (na koszt Sprzedawcy).
 5. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia przewidzianego w ust. 2 Sprzedawca zwróci kupującemu niezwłocznie – w terminie 14 dni od daty otrzymania owego oświadczenia, ale nie wcześniej niż po otrzymaniu zwracanego towaru – wszystkie płatności dokonane na rzecz zamówienia będącego przedmiotem owego oświadczenia, z wyłączeniem kosztów wskazanych w ust. 4. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy określony przez kupującego w oświadczeniu wskazanym w ust. 2.
 6. Zwrot pełnej ceny towaru dotyczy wyłącznie towaru w stanie niepogorszonym, tj. w stanie w jakim został on sprzedany przez Sprzedawcę, a w tym zawierającego wszelkie załączone do niego metki, akcesoria (takie jak zapasowe guziki) i opakowanie producenta (jeżeli takowe posiadał). W przypadku towaru noszącego ślady użycia w nieodpowiedni sposób przez kupującego, a w tym zabrudzonego, podrapanego, pociętego, z zerwanymi lub w inny sposób uszkodzonymi metkami, pozbawionego załączonych akcesoriów lub w inny sposób wadliwego czy niekompletnego, w porównaniu do stanu z chwili sprzedaży, Sprzedawca obciąży kupującego kosztami związanymi z obniżeniem wartości towaru.
 7. Koszty pierwotnej wysyłki towaru przez Sprzedawcę do kupującego podlegają zwrotowi do wysokości kosztów najtańszej opcji wysyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy. Wybór droższej opcji wysyłki przez kupującego w procesie składania zamówienia nie obliguje Sprzedawcy do pokrywania różnicy pomiędzy wybraną przez kupującego opcją, a najtańszą, dostępną w Sklepie opcją wysyłki.
 8. Uprawnienia wskazane w niniejszym paragrafie nie obejmują towarów prefabrykowanych.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Powyższe ustępy dotyczące konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§11

 

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

 

Administrator danych. Administratorem danych jest KM Textile Krzysztof Rupiński, z siedzibą przy ul. Ignacego Daszyńskiego 28/30i, 06-100 Pułtusk, NIP: 568-104-17-40, REGON: 130231925. Jeśli niniejsza witryna internetowa zawiera formularz rejestracji, administratorem danych może być inny podmiot w zależności od faktycznej oferty lub faktycznego celu gromadzenia danych, jednak podmiot ten jest zawsze wskazany w oświadczeniu o ochronie prywatności danego formularza rejestracji. Kontakt z administratorem danych możliwy jest poprzez e-mail: ekmtextile@gmail.com 

 

Gdzie Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane? Ilekroć Sprzedawca wykorzystuje lub przetwarza w inny sposób Dane osobowe Kupującego w celach określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, Sprzedawca wykorzystuje te dane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Sprzedawca będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.

 

W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem Blue Media S.A., dane osobowe Kupującego będą przetwarzane także przez BLUE MEDIA S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6:

- Kupujący może zapoznać się z zasadami tego przetwarzania po przekierowaniu na właściwą stronę internetową BLUE MEDIA S.A. w trakcie procedowania transakcji.

 

W przypadku wyboru formy dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost  sp. z o.o., dane osobowe Kupującego będą przetwarzane także przez  InPost sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków.

- Kupujący może zapoznać się z zasadami tego przetwarzania po przekierowaniu na właściwą stronę internetową InPost  sp. z o.o. w trakcie procedowania transakcji.

 

Korzystanie z tej witryny internetowej przez dzieci. Witryna internetowa www.e-kmtextile.pl nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą rejestrować się w tej witrynie ani z niej korzystać.

 

Łącza do innych witryn internetowych. Ta witryna może zawierać łącza do nieznanych witryn (tj. witryn firm nienależących do Sprzedawcy). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności oraz za treści witryn nienależących do Sprzedawcy. W związku z tym zalecane jest uważne zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności takich nieznanych witryn.

 

Dostarczanie żądanych towarów. W przypadku zamówienia od Sprzedawcy towarów Sprzedawca będzie korzystać z Danych osobowych wprowadzonych przez Kupującego podczas rozmów telefonicznych, w formularzu zamówienia lub rejestracji lub poprzez wiadomość e-mail (stanowiących zazwyczaj podzbiór następujących danych: imię i nazwisko, adres (e-mail), numer telefonu, nazwa i adres zamieszkania/siedziby, NIP, stanowisko i funkcja oraz, jeśli płatność będzie realizowana na rzecz Sprzedawcy dane rachunku bankowego) wyłącznie w celu przetworzenia zamówienia lub dostarczenia żądanych towarów. Może to obejmować podjęcie niezbędnych czynności przed zawarciem umowy, udzielenie odpowiedzi na powiązane zapytania Kupującego, przekazanie Kupującemu informacji dotyczących wysyłki i faktury lub innego rachunku oraz przetworzenie czy przekazanie opinii Kupującego. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności termin „towary” obejmuje oferty, konkursy, promocje, loterie, inne treści, biuletyny niepowiązane z marketingiem i inne zdarzenia Sprzedawcy lub jego kontrahentów (oraz dostęp do nich).

 

Odnośnie do rodzajów komunikacji powiązanej z marketingiem (tj. poczty tradycyjnej, elektronicznej i rozmów telefonicznych) Sprzedawca będzie (i) zapewniać takie informacje po udzieleniu zgody na ich otrzymywanie jedynie w przypadkach prawnie wymaganych oraz (ii) zapewniać Kupującemu możliwość rezygnacji, jeśli Kupujący nie chce otrzymywać od nas dalszych komunikatów powiązanych z marketingiem. kupujący może z nich zrezygnować w dowolnym momencie, składając oświadczenie na adres: ekmtextile@gmail.comNa zasadach określonych w RODO kupującemu przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Sprzedawcę w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

 

Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  Użytkownika przez Sprzedawcę.  

 

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określa POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl